Ông Chen Lian Pang Tổng Giám Đốc CapitaLand Việt Nam

  • CapitaLand Việt Nam nỗ lực giải quyết sự cố

    CapitaLand Việt Nam nỗ lực giải quyết sự cố

    An toàn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi và công ty đang làm việc với chính quyền và các bên thứ ba để thẩm định vấn đề này. Ông Chen Lian Pang, Tổng Giám Đốc CapitaLand Việt Nam cho biết. Được biết vừa qua công trình xây dựng D’Edge đang làm ảnh hưởng […]